Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 226/2021
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 25.11.2021
  • Značka:
  • X072144
Súdny exekútor: JUDr. Patricius Baďura
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Štefana Rosívala
Orientačné/súpisné číslo: 2
Názov obce: Bratislava
PSČ: 84106
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 02/62520874
Orientačné/súpisné číslo: badura@exekutorbadura.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Tomas-Catalin Kerner
IČO/Dátum narodenia: 21.03.1989
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Štefana Čulena
Orientačné/súpisné číslo: 1192/3
Názov obce: Malacky
PSČ: 90101
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 161 EX 401/21
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 161 EX 401/21, oprávnený: KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o.,Československé armády 954/7, 50003 Hradec Králové,Česká republika,IČO:24785199, zast.ŠMÍDA advokátní kancelář s.r.o.,organ.zložka, IČO:47255773, Námestie sv. Egídia 42/97, 058 01 Poprad, IDDS:E0005758655, povinný: Tomas-Catalin Kerner nar: 21.03.1989, Štefana Čulena 1192/3, 901 01 Malacky, štátny občan Rumunska, exekučný titul rozsudok: č.k.31Csp/18/2019, ktorý vydal Okresný súd Malacky dňa 4.10.2019 a ktorý sa stal právoplatným dňa 6.12.2019 a vykonateľným dňa 10.12.2019, uznesenie: č.k.31Csp/18/2019, ktorý vydal Okresný súd Malacky dňa 23.2.2021 a ktorý sa stal právoplatným dňa 10.4.2021 a vykonateľným dňa 14.4.2021, sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému na žiadnu známu adresu do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie podľa § 61b ods. 3 Exekučného poriadku doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.