Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 226/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 25.11.2021
  • Značka:
  • K063410
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojtech Mezei
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Cintorínska 567/24, 931 01 Šamorín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1967
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Erik Bilský LL.M, MBA
Sídlo správcu: Pekárska 11, 91701 Trnava
Kotakt na správcu : 0907367997, bilsky.spravca@gmail.com
Spisová značka správcovského spisu : 60OdK/59/2021S1477
Spisová značka súdneho spisu : 60OdK/59/2021
Druh podania : Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 10.11.2021 č. k.: 60OdK/59/2021-12, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 221/2021 zo dňa 18.11.2021 a právoplatnosť nadobudlo dňa 19.11.2021, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Vojtech Mezei, nar.: 27.08.1967, trvale bytom: Cintorínska 567/24, 931 01 Šamorín, (ďalej v texte len ako „Dlžník“), a do funkcie správcu bol ustanovený: JUDr. Erik Bilský LL.M., MBA, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 40 046 966, značka správcu S 1477 (ďalej v texte len ako „Správca“).

V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 Zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Správca týmto oznamuje, že do správcovského spisu 60OdK/59/2021S1477 je možno nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Pekárska 11, 917 01 Trnava, a to v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod. do 15:00 hod.. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na čísle: 033/55 91 633 alebo emailom: bilsky.spravca@gmail.com.

JUDr. Erik Bilský LL.M., MBA, správca S1477