Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 226/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 25.11.2021
  • Značka:
  • K063376
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kohúcik Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Karpatské námestie 7770 / 10A, 83106 Bratislava-Rača
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.07.1992
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Peter Arendacký
Sídlo správcu: Železničiarska 13, 81104 Bratislava
Kotakt na správcu : arendacky@nextra.sk, 0903/626 841
Spisová značka správcovského spisu : 27OdK/109/2021 S1535
Spisová značka súdneho spisu : 27OdK/109/2021
Druh podania : Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty

V súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení týmto ako správca konkurznej podstaty úpadcu Peter Kohúcik, nar. 16. 07. 1992, trv. byt. Karpatské námestie 7770/10 A, 831 06 Bratislava, oznamujem, že do zoznamu pohľadávok boli zapísané pohľadávky veriteľa: Consulting One SK s.r.o., IČO 47664878, ktoré boli prihlásené prihláškami doručenými správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:

pohľadávka v celkovej výške 5 105,74 €,

pohľadávka v celkovej výške 5 145,71 €.

 

Mgr. Peter Arendacký, správca