Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 226/2021
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 25.11.2021
  • Značka:
  • X072010
Súdny exekútor: JUDr. Rastislav Horský
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Jakubovo námestie
Orientačné/súpisné číslo: 15
Názov obce: Bratislava
PSČ: 811 09
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 0902 699 397
Orientačné/súpisné číslo: rastislav.horsky@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Gerhard Kettmann
IČO/Dátum narodenia: 19.01.1979
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Banšelova
Orientačné/súpisné číslo: 4273/18
Názov obce: Bratislava
PSČ: 82104
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 58EX 298/21
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnej veci 58EX 298/21 vykonávanej na základe vykonateľného exekučného titulu na peňažné plnenie č. 8Csp/214/2020-40 zo dňa 01.12.2020 vydaného Okresným súdom Bratislava II a poverenia na vykonanie exekúcie vydaného Okresným súdom Banská Bystrica dňa 16.06.2021 č. 6121319009 v prospech oprávneného: Wüstenrot poisťovňa, a.s. a proti povinnému: Gerhard Kettmann, Banšelova 4273/18, 82104 Bratislava, nar.: 19.01.1979 sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo doručiť upovedomenie o začatí exekúcie povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie. Preto sa upovedomenie o začatí exekúcie doručuje podľa § 61b ods. 3 Exekučného poriadku povinnému oznámením v Obchodnom vestníku, súčasne sa upovedomenie o začatí exekúcie doručí súdu, ktorý ho zverejní na úradnej tabuli alebo na webovej stránke. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.