Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 226/2021
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 25.11.2021
  • Značka:
  • X072016
Súdny exekútor: JUDr. Rastislav Horský
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Jakubovo námestie
Orientačné/súpisné číslo: 15
Názov obce: Bratislava
PSČ: 811 09
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 0902 699 397
Orientačné/súpisné číslo: rastislav.horsky@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Andrej Prázdnovský
IČO/Dátum narodenia: 19.07.1981
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Karpatské námestie
Orientačné/súpisné číslo: 7770/10A
Názov obce: Bratislava
PSČ: 85104
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 58EX 375/21
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnej veci 58EX 375/21 vykonávanej na základe vykonateľného exekučného titulu na peňažné plnenie č. 0910025623 zo dňa 07.10.2010 vydaného Union zdravotnou poisťovňou, a.s. a poverenia na vykonanie exekúcie vydaného Okresným súdom Banská Bystrica dňa 22.07.2021 č. 6121377542 v prospech oprávneného: Union zdravotná poisťovňa, a.s. a proti povinnému: Andrej Prázdnovský, Karpatské námestie 7770/10A, 83106 Bratislava, nar.: 19.07.1981 sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo doručiť upovedomenie o začatí exekúcie povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie. Preto sa upovedomenie o začatí exekúcie doručuje podľa § 61b ods. 3 Exekučného poriadku povinnému oznámením v Obchodnom vestníku, súčasne sa upovedomenie o začatí exekúcie doručí súdu, ktorý ho zverejní na úradnej tabuli alebo na webovej stránke. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.