Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 226/2021
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 25.11.2021
  • Značka:
  • X072243
Súdny exekútor: JUDr. Ing. Roman Liščák
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Nám. sv. Michala
Orientačné/súpisné číslo: 5
Názov obce: Hlohovec
PSČ: 92001
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 0337331791
Orientačné/súpisné číslo: roman.liscak@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Nikoleta Lakatosová
IČO/Dátum narodenia: 16.06.1992
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Mesto Dunajská Streda
Orientačné/súpisné číslo: 0
Názov obce: Dunajská Streda
PSČ: 92901
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 102EX 119/2021
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 102Ex 119/2021 oprávnený: Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IČO: 31335004 , proti povinnému: 1)Nikoleta Lakatosová, Mesto Dunajská Streda 0, 929 01 Dunajská Streda, nar.: 16.06.1992; 2) Eugen Forró, Nám.Ármina Vámbéryho 53/6, 929 01 Dunajská Streda, nar.: 25.06.1989, exekučný titul rozhodnutie súdu č.26Csp/65/2020 zo dňa 02.06.2020, ktorý vydal Okresný súd Galanta, sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie podľa § 61b ods. 3 Exekučného poriadku doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.