Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 226/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 25.11.2021
  • Značka:
  • K063562
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Truska Gejza
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Župkov 96, 96671 Župkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.08.1967
Obchodné meno správcu: DD Recovery, k. s.
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: Trhová 992/1, 96001 Zvolen
Kotakt na správcu : rhavlat@hotmail.com, 0903 227 678
Spisová značka správcovského spisu : 2OdK/1032/2019 S2001
Spisová značka súdneho spisu : 2OdK/1032/2019
Druh podania : Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty

DD Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Trhová 992/1, 960 01 Zvolen, správca dlžníka Gejza Truska, nar. 05. 08. 1967, trvale bytom Župkov 96, 966 71 Župkov, obchodné meno - Gejza Truska, s miestom podnikania Župkov 96, 966 71 Župkov, IČO: 43512682 oznamuje v zmysle § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, že dňa 25.02.2021 bola do zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka veriteľa EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35 724 803, so sídlom Pajštúnska 5, 851 01 Bratislava po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty v celkovej sume 12 196,26 EUR.