Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 226/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 25.11.2021
  • Značka:
  • K063558
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marta Kmeťová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Tajovského 561/34, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.7.1946
Obchodné meno správcu: Konkurzy a oddľženie
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: Rudnayovo nám. 1, 81101 Bratislava
Kotakt na správcu : +421903227678, rhavlat@havlat.sk
Spisová značka správcovského spisu : 2OdK/1057/2019 S1941
Spisová značka súdneho spisu : 2OdK/1057/2019
Druh podania : Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu

Konkurzy a oddlženie, k. s., s adresou kancelárie Trhová 992/1, 960 01 Zvolen, IČO: 52 207 765, komanditná spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č. 1859/B, značka správcu: S1941, konkurzný správca úpadcu:

Marta Kmeťová, nar. 28. 07. 1946, trvale bytom Tajovského 561/34, 965 01 Žiar nad Hronom, Slovenská republika

(ďalej len „dlžník“) zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku. Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil, že podľa  ust. § 167v ods.1 ZKR, konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu uvedené v §167t ods. 1 ZKR, oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Týmto oznámením správcu v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka zrušuje.

Ing. Jana Kováčová, PhD., komplementár a zástupca kancelárie