Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 226/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 25.11.2021
  • Značka:
  • K063403
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Botlóová Lucia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Veterná ulica 958/57, 93039 Zlaté Klasy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.02.1988
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Peter Kubik
Sídlo správcu: Hlavná 48, 92901 Dunajská Streda
Kotakt na správcu : kubik@judrkubik.sk
Spisová značka správcovského spisu : 36OdK/252/2021 S1223
Spisová značka súdneho spisu : 36OdK/252/2021
Druh podania : Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Peter Kubik, správca, Hlavná 48, Dunajská Streda zverejňuje súpis všeobecnej podstaty majetku dlžníka Lucia Botlóová, Veterná ulica 958/57, Zlaté Klasy, sp.zn. 36OdK/252/2021 S 1223: 

Typ majetku Podstata Názov Súpisová hodnota [EUR]       Zabezpečenie
Hnuteľná vec Všeobecná podstata motorové vozidla Ford Transit, VIN WF0LXXGBVLWY54563, EČ DS287GK, červená 2000.00       Nie

V Dunajskej Strede dňa 22.11.2021

JUDr. Peter Kubik, správca