Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 226/2021
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 25.11.2021
  • Značka:
  • X072235
Súdny exekútor: Mgr. Angelika Slopovská
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Námestie SNP
Orientačné/súpisné číslo: 13
Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
PSČ: 811 06
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 02/54648491
Orientačné/súpisné číslo: angelika.slopovska@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Martina Ciroková
IČO/Dátum narodenia: 27.01.1986
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Šumavská
Orientačné/súpisné číslo: 529/26
Názov obce: Bratislava
PSČ: 821 08
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 152EX 200/21
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
Ak sa napriek vykonanému šetreniu nepodarí upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, doručí sa mu oznámením v Obchodnom vestníku; súčasne sa upovedomenie o začatí exekúcie doručí súdu, ktorý ho zverejní na úradnej tabuli alebo na webovej stránke. Upovedomenie o začatí exekúcie sa v takom prípade považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.