Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 226/2021
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 25.11.2021
  • Značka:
  • X072153
Súdny exekútor: JUDr. Barbora Božíková Ághová
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Jaskový rad
Orientačné/súpisné číslo: 79
Názov obce: Bratislava
PSČ: 83101
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 0905 555 058
Orientačné/súpisné číslo: info@bratislavaexekutor.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Peter Dolník
IČO/Dátum narodenia: 15.03.1985
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Tematínska
Orientačné/súpisné číslo: 3231/2
Názov obce: Bratislava-Petržalka
PSČ: 851 05
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 405EX 422/21
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 405EX 422/21 proti povinnému Dolník Peter, nar. 15.03.1985, Tematínska 3231/2, Bratislava-Petržalka, sa súdnemu exekútorovi, napriek vykonanému šetreniu, nepodarilo povinnému doručiť upovedomenie o začatí exekúcie do troch mesiacov od začatia exekúcie. V súlade s ust. § 61b ods. 3 Exekučného poriadku sa povinnému upovedomenie o začatí exekúcie doručuje oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.