Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 226/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 25.11.2021
  • Značka:
  • K063469
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľudovít Šinka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Ružová 188/20, 93601 Šahy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.10.1966
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Zuzana Szaboova
Sídlo správcu: L.Kassáka 8, 94001 Nové Zámky
Kotakt na správcu : 0948097397, szaboova.spravca@lupareal.sk
Spisová značka správcovského spisu : 31OdK/199/2021
Spisová značka súdneho spisu : 31OdK/199/2021
Druh podania : Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu

JUDr. Zuzana Szabóová, správca, so sídlom kancelárie L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky, SR, značka správcu S 1525 (ďalej ako „Správca“), som bola uznesením Okresného súdu Nitra č. k.: .: 31OdK/199/2021-21  zo dňa 10.09.2021 ustanovená za správcu majetku dlžníka  – Ľudovít Šinka, nar. 31.10.1966, bytom Ružová 188/20, 936 01 Šahy

.                                                                                    (ďalej ako „Dlžník“).

 

V zmysle ust. § 167h, ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“

V zmysle ust. § 167v Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“

V zmysle ustanovenia § 167v Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: – Ľudovít Šinka, nar. 31.10.1966, bytom Ružová 188/20, 936 01 Šahy končí.

 

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka .: Ľudovít Šinka, nar. 31.10.1966, bytom Ružová 188/20, 936 01 Šahy   pod sp. zn.: 31OdK/199/2021 zrušuje.

 

V Nových Zámkoch 22.11.2021

JUDr. Zuzana Szabóová, správca