Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 226/2021
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 25.11.2021
  • Značka:
  • X072229
Súdny exekútor: JUDr. Jozef Ingr
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Wolkrova
Orientačné/súpisné číslo: 4
Názov obce: Bratislava
PSČ: 85101
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 02/654 11 505
Orientačné/súpisné číslo: eu.ingr@gmail.com
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Andrea Pešková
IČO/Dátum narodenia: 44189982/01.10.1968
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Pribišova
Orientačné/súpisné číslo: 39/3034
Názov obce: Bratislava-Karlova Ves
PSČ: 84101
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 427EX 17/20
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 427EX 17/20 vykonávanom na základe exekučného titulu vykonateľné rozhodnutie a výkaz nedoplatkov vo veciach sociálneho zabezpečenia, sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia a vo veciach verejného zdravotného poistenia č.1961033517 zo dňa 22.05.2019, vykonateľný 02.09.2019, ktorý vydal Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.; vykonateľné rozhodnutie a výkaz nedoplatkov vo veciach sociálneho zabezpečenia, sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia a vo veciach verejného zdravotného poistenia č.1963502713 zo dňa 19.11.2019, vykonateľný 03.01.2020, ktorý vydal Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. a na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6120204176, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 17.01.2020 proti povinnému: Andrea Pešková, Pribišova 39/3034, Bratislava-Karlova Ves, IČO 44189982, nar. 01.10.1968 v prospech oprávneného: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava, IČO: 35937874 sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie doručí povinnému v zmysle § 61b ods. 3 Exekučného poriadku účinného od 1.4.2017 oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.