Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 226/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 25.11.2021
  • Značka:
  • K063426
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniš Rudolf
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Františkánska 7686/24, 91701 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1964
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Peter Sopko LL.M.
Sídlo správcu: Paulínska 24, 91701 Trnava
Kotakt na správcu : sopko.peter@gmail.com, 0902/898 985
Spisová značka správcovského spisu : 26OdK/164/2021 S1619
Spisová značka súdneho spisu : 26OdK/164/2021
Druh podania : Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu

JUDr. Peter Sopko LL.M., správca so sídlom Paulínska 24, 917 01 Trnava, značka správcu S1619 týmto ako správca dlžníka Rudolf Daniš, narodený 15.02.1964, trvale bytom Ulica Františkánska 7686/24, 917 01 Trnava (ďalej aj ako len „Dlžník“), podľa § 167v zák.č. 7/2005 Z.z. oznamuje, že nakoľko správca ani po vykonanom šetrení nezistil žiadny majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu v konkurze a k dnešnému dňu žiadny veriteľ podľa § 166i ods. 2 zák.č. 7/2005 Z.z.  nepodal správcovi podnet a zároveň neuhradil trovy na ďalšie šetrenie ohľadom majetku Dlžníka, správca týmto v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 ZKR oznamuje že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa KONČÍ, nakoľko sa zistilo, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu. Zverejnením tohto oznamu v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

 

JUDr. Peter Sopko LL.M., správca