Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 226/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia súdov
  • Deň vydania:
  • 25.11.2021
  • Značka:
  • K063368
Spisová značka: 2K/9/2021
Druh: Uznesenie
Hlavička: Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Ing. Stanislav Motyka, nar. 24.01.1968, bytom Matice Slovenskej 50, 091 01 Stropkov, právne zastúpený: JUDr. Ing. Adrián Cupák, advokát so sídlom kancelárie Dr. Goldbergera 249/1, 089 01 Svidník, IČO: 408 033 50, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: HERALD SUN, a.s., so sídlom Dolný Smokovec 29, Vysoké Tatry 059 81, IČO: 46 372 202, o návrhu správcu, takto
Rozhodnutie: predlžuje predbežnému správcovi lehotu na podanie záverečnej správy o 15 dní.
Odôvodnenie:
Poučenie: Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Autor
Okresný súd Prešov dňa 19.11.2021
JUDr. Tomáš Novák,
Dlžník
Názov : HERALD SUN, a.s.
IČO : 46372202
Adresa : Dolný Smokovec 29, Vysoké Tatry 05981 Slovenská republika
Subjekt konania
Názov : HERALD SUN, a.s.
IČO : 46372202
Adresa : Dolný Smokovec 29, Vysoké Tatry 05981 Slovenská republika
Navrhovateľ/Navrhovatelia
Názov : HERALD SUN, a.s.
IČO : 46372202
Adresa : Dolný Smokovec 29, Vysoké Tatry 05981 Slovenská republika