Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 226/2021
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 25.11.2021
  • Značka:
  • X072133
Súdny exekútor: PhDr. Mgr. Jozef Ružarovský
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Kollárova
Orientačné/súpisné číslo: 34
Názov obce: Trnava
PSČ: 91701
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 0905 815 864
Orientačné/súpisné číslo: jozef.ruzarovsky@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Mário Vávra
IČO/Dátum narodenia: 22.06.1990
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Hviezdoslavova
Orientačné/súpisné číslo: 312/7
Názov obce: Senica
PSČ: 905 01
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 363EX 510/2021
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 363EX 510/2021, oprávnený: EOS KSI Slovensko s.r.o. - IČO: 35724803, v zast. Remedium Legal, s. r. o., povinný: Mário Vávra, nar. 22.06.1990, exekučný titul č. 5C/251/2015, zo dňa 20.10.2016, vydaného Okresným súdom Malacky, sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie podľa § 61b ods. 3 Exekučného poriadku doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.