Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 226/2021
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 25.11.2021
  • Značka:
  • X072248
Súdny exekútor: JUDr. Stanislava Kolesárová
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Profesora Sáru
Orientačné/súpisné číslo: 5
Názov obce: Banská Bystrica
PSČ: 97401
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: +421484145041
Orientačné/súpisné číslo: skolesarova.igor@exekutor.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Marek Michna
IČO/Dátum narodenia: 16.02.1985
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Slatinské Lazy
Orientačné/súpisné číslo: 152
Názov obce: Slatinské Lazy
PSČ: 962 25
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 84EX 552/21
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
VEC: Oznámenie súdneho exekútora v zmysle § 61b ods.3 Exekučného poriadku. Vo veci exekúcie vedenej na návrh oprávneného - UNION zdravotná poisťovňa, a.s.- ústredie, Karadžičova 10, 814 53 Bratislava, na základe exekučného titulu - Výkaz nedoplatkov č.1200506054 zo dňa 24.09.2012, ktorý vydal UNION zdravotná poisťovňa, a.s.- ústredie, oznamujem povinnému - MAREK MICHNA, IČO: 44890818, nar. 16.02.1985, SLATINSKÉ LAZY 152, 962 25 SLATINSKÉ LAZY, že dňa 08.06.2021 bolo vydané upovedomenie o začatí exekúcie č.k. 84EX 552/21, ktoré sa mu napriek vykonanému šetreniu nepodarilo doručiť do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa mu v zmysle § 61b ods.3 Exekučného poriadku doručuje oznámením v Obchodnom vestníku. Exekúcia začala dňom doručenia poverenia súdnemu exekútorovi dňa 01.06.2021. Upovedomenie o začatí exekúcie sa súčasne doručuje Okresnému súdu Banská Bystrica k č.k. 56Ek/1924/2021 na zverejnenie na úradnej tabuli alebo webovej stránke. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení tohto oznámenia v Obchodnom vestníku. V Banskej Bystrici dňa 22.11.2021 Súdny exekútor - JUDr. Stanislava Kolesárová v.r.