Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 226/2021
  • Kapitola:
  • Oznámenia o začatí konania o zrušení spoločnosti alebo družstva bez likvidácie
  • Podanie:
  • Oznámenie o začatí konania o zrušení spoločnosti alebo družstva bez likvidácie
  • Deň vydania:
  • 25.11.2021
  • Značka:
  • R118420
Spisová značka: 23CbR/92/2020
Druh: Oznam
Hlavička:
Rozhodnutie:
Odôvodnenie:
Poučenie:
Oznámenie
Oznámenie o zrušení spoločnosti Okresný súd Nitra podľa § 309e Civilného mimosporového poriadku oznamuje, že uznesením Okresného súdu Nitra č. k. 23CbR/92/2020-14 zo dňa 30.09.2021 zrušil obchodnú spoločnosť: MOREKA s.r.o., so sídlom: Železničná 485, 946 31 Chotín, IČO: 44 069 430. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 06.11.2021.
Autor
Okresný súd Nitra dňa 18.11.2021
JUDr. Jana Coboriová,
Dlžník
Názov :
IČO :
Adresa : ,
Subjekt konania
Názov : MOREKA s.r.o.
IČO : 44069430
Adresa : Železničná 485, Chotín 94631
Navrhovateľ/Navrhovatelia
Názov : Daňový úrad Nitra, pobočka Hurbanovo
IČO :
Adresa : Komárňanská 147, Hurbanovo 94701