Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 226/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 25.11.2021
  • Značka:
  • K063466
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štrba Gábor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Severná 1272 / 4, 93601 Šahy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.08.1975
Obchodné meno správcu: SKP, k. s.
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: Mostná 13, 94901 Nitra
Kotakt na správcu : office@skpks.sk, 045/202 89 38
Spisová značka správcovského spisu : 23OdK/254/2021 S1359
Spisová značka súdneho spisu : 23OdK/254/2021
Druh podania : Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

SKP, k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO: 44 915 691, správca úpadcu: Gábor Štrba, bytom Severná 1272/4, 936 01 Šahy, Slovenská republika, dát. nar.: 2. 8. 1975, oznamuje, že účastníci konania môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod. Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu.

Tel.: +421452028938

e-mail: office@skpks.sk

SKP, k.s., správca Gábor Štrba