Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 226/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 25.11.2021
  • Značka:
  • K063626
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ľubomír Daniel - Laverna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Hlavná 23 / 126, 05938 Štrba
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 33092761
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
Sídlo správcu: Terchovská 30, 08001 Prešov
Kotakt na správcu : slavikzuzana58@gmail.com, 0908 494 541
Spisová značka správcovského spisu : 2K/23/2010 S1816
Spisová značka súdneho spisu : 2K/23/2010
Druh podania : Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

     Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty            

     V súlade s ust. § 76 ods. 3 ZKR, ust. § 40 ods. 1 písm. a) a ust. § 38 písm. g) Vyhlášky č. 665/2005 Z.z. týmto zverejňujem doplnenie súpisu všeobecnej podstaty (ďalej len "Súpis") o novú súpisovú zložku majetku:

Typ majetku

Súpisová zložka majetku

Súpisová hodnota [EUR]

Pohľadávka z účtu

Pohľadávka z účtu zriadeného v Prima banke, a.s. so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31575951, číslo účtu: SK95 5600 0000 0085 0682 0002

743,98-€

    Majetok bol zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty dňa 22.11.2021 z dôvodu, že ide o majetok, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu (§ 87 ods. 1 Písm. b) ZKR).

.

V Prešove dňa 22.11.2021

 

JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková

novoustanovený správca majetku

úpadcu Ing. Ľubomír Daniel - Laverna