Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 226/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 25.11.2021
  • Značka:
  • K063492
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Šebo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: - -, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.02.1970
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Ladislav Barát
Sídlo správcu: Školská 3, 949 01 Nitra
Kotakt na správcu : akbarat@bog.sk
Spisová značka správcovského spisu : 28OdK/255/2021 S281
Spisová značka súdneho spisu : 28OdK/255/2021
Druh podania : Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ladislav Barát, správca úpadcu: : Martin Šebo, nar.: 10.02.1970, trvalý pobyt 934 01  Levice,  v zmysle §32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350 EUR je vedený v Tatra banke, a.s., č.ú.: 2925840107/1100, IBAN: SK33 1100 0000 0029 2584 0107, BIC (SWIFT): TATRSKBX. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia.

v Nitre dňa 22.11.2021

 

JUDr. Ladislav Barát

správca