Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 226/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia súdov
  • Deň vydania:
  • 25.11.2021
  • Značka:
  • K063357
Spisová značka: 32OdK/293/2020
Druh: Uznesenie
Hlavička: Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Mgr. Gabriela Salvet (predtým Nour Gabriella Salvet), nar.: 07.03.1981, bytom: 040 11 Košice-Západ, podnikajúca pod obchodným menom: Gabriela Salvetová - VČIELKA, s miestom podnikania: Jasuschova 4, 040 11 Košice-Sídlisko KVP, IČO: 41 424 921, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 02.03.2005, o odvolaní správcu podstaty takto
Rozhodnutie: I. O d v o l á v a správcu podstaty: Mgr. Štefan Jakab, so sídlom kancelárie: Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice, zn. správcu: S1683. II. Ustanovuje nového správcu podstaty: JUDr. Katarína Kamenická, so sídlom kancelárie: Bardejovská 98, 040 11 Košice, zn. správcu: S1975. III. Ukladá novému správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, a to v prípade, že uvedené nevykonal odvolaný správca. IV. Ukladá novému správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania. V. Ukladá novému správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. VI. Ukladá novému správcovi podstaty povinnosť doručiť dlžníkovi uznesenie, ktorým súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka a zbavil dlžníka všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze, a to v prípade, že predmetné uznesenie nebolo dlžníkovi doručené odvolaným správcom. VII. Odvolanému správcovi podstaty: Mgr. Štefan Jakab, so sídlom kancelárie: Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice, zn. správcu: S1683, ukladá povinnosť, aby novému správcovi podstaty predložil podrobnú správu o svojej činnosti a poskytol mu potrebnú súčinnosť. VIII. Zrušuje výroky XI. a XII. v uznesení Okresného súdu Košice I č. k.: 32OdK/293/2020-27 zo dňa 11.09.2020. IX. Ukladá novému správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke. X. Poukazuje novému správcovi podstaty: JUDr. Katarína Kamenická, so sídlom kancelárie: Bardejovská 98, 040 11 Košice, zn. správcu: S1975, preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. XI. U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-1205/2020 na účet nového správcu podstaty: JUDr. Katarína Kamenická, so sídlom kancelárie: Bardejovská 98, 040 11 Košice, zn. správcu: S1975, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Odôvodnenie:
Poučenie: Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie odvolaný správca, a to do 15 dní od jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) na Okresný súd Košice I, a to v troch vyhotoveniach. V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh) (ust. § 363 CSP). Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie odvolania (ust. § 364 CSP). Odvolanie možno odôvodniť len tým, že a) neboli splnené procesné podmienky, b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces, c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd, d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci, e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností, f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam, g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci (ust. § 365 ods. 1 CSP). Odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej možno odôvodniť aj tým, že právoplatné uznesenie súdu prvej inštancie, ktoré predchádzalo rozhodnutiu vo veci samej, má vadu uvedenú v odseku 1, ak táto vada mala vplyv na rozhodnutie vo veci samej (ust. § 365 ods. 2 CSP). Odvolacie dôvody a dôkazy na ich preukázanie možno meniť a dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie odvolania (ust. § 365 ods. 3 CSP).
Autor
Okresný súd Košice I dňa 18.11.2021
JUDr. Róbert Zsiga,
Dlžník
Názov : Gabriela Salvet, Mgr.
IČO : 41424921
Adresa : , Košice - Západ Slovenská republika
Subjekt konania
Názov : Gabriela Salvet, Mgr.
IČO : 41424921
Adresa : , Košice - Západ Slovenská republika
Navrhovateľ/Navrhovatelia
Názov : Gabriela Salvet, Mgr.
IČO : 41424921
Adresa : , Košice - Západ Slovenská republika
Správca/Správcovia
Názov : Katarína Kamenická, JUDr.
IČO : 52946223
Adresa : Jána Francisciho 32, Levoča 05401 Slovenská republika