Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 226/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 25.11.2021
  • Značka:
  • K063605
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Emília Basošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Námestie slobody 14/35, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.10.1981
Obchodné meno správcu: EU-Bankruptcy, k. s.
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: Karpatská 3256/15, 05801 Poprad
Kotakt na správcu : 0948191292, info@eubankrupt.sk
Spisová značka správcovského spisu : 2OdK/409/2018 S2033
Spisová značka súdneho spisu : 2OdK/409/2018
Druh podania : Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

EU-Bankruptcy, k. s., so sídlom kancelárie Karpatská 3256/15, 058 01  Poprad, správca konkurznej podstaty dlžníka Emília Basošová, nar. 18.10.1981, Námestie slobody 14/35, 066 01  Humenné, týmto v zmysle ust. § 167l ods. 5 a  § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý môže veriteľ zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Pri kaucii je potrebné uviesť číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilný symbol. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.

Číslo bankového účtu:

SK97 8330 0000 0025 0200 6938 (účet vedený v Fio banke)

Variabilný symbol:

Číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok

Správa pre prijímateľa:

2OdK/409/2018  a označenie veriteľa, ktorý pohľadávku popiera i označenie veriteľa popieranej pohľadávky

EU-Bankruptcy, k.s.

správca dlžníka

JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA, komplementár