Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 226/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 25.11.2021
  • Značka:
  • K063602
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Lazovná 68 / 0, 97401 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36020982
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Marína Gallová
Sídlo správcu: Jilemnického 30, 03601 Martin
Kotakt na správcu : 0918532012, marina.gallova@gmail.com
Spisová značka správcovského spisu : 4K/17/2020 S1486
Spisová značka súdneho spisu : 4K/17/2020
Druh podania : Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu

VEC: Vyhlásenie 2. kola verejného ponukového konania – Pohľadávky III. 

JUDr. Marína Gallová, so sídlom Jilemnického 30, 036 01 Martin, IČO: 42214297, konkurzná a reštrukturalizačná správkyňa zapísaná v zozname správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod zn. S 1486 (ďalej len „SKP“) ako správkyňa konkurznej podstaty Úpadcu: TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Lazovná 68, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 020 982   (ďalej len „Úpadca“) vyhlasuje v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu – zabezpečeného veriteľa 2. kolo verejného ponukového konania na predaj časti majetku, zapísaného v oddelenej podstate zabezpečeného veriteľa Karkó, s.r.o. ( pôvodne zab. veriteľa  Slovenská sporiteľňa, a.s.) zverejneného v obchodnom vestníku OV 78/2021 dňa 26.04.2021 pod č.  K018885 pod Položkou 4), predmet zabezpečenia: Pohľadávky z obchodného styku a to konkrétne na pohľadávky voči spoločnosti TS Palma, s.r.o., IČO: 45567441, ktoré vznikli na základe faktúr vystavených do 30.09.2020 (vrátane).

 

Firma

Adresa

IČO

FA č.

Dátum splatnosti

Dlžná suma

TS Palma, s.r.o.

Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica

45567441

2001520880

22.2.2021

5 744,53 €

TS Palma, s.r.o.

Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica

45567441

2001520892

27.2.2021

2 432,58 €

TS Palma, s.r.o.

Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica

45567441

2004010776

22.2.2021

388,74 €

TS Palma, s.r.o.

Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica

45567441

2004010777

22.2.2021

388,74 €

TS Palma, s.r.o.

Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica

45567441

2004010778

22.2.2021

1 369,01 €

TS Palma, s.r.o.

Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica

45567441

2004010779

22.2.2021

1 016,34 €

TS Palma, s.r.o.

Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica

45567441

2004010780

22.2.2021

735,30 €

TS Palma, s.r.o.

Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica

45567441

2004010781

22.2.2021

1 620,88 €

TS Palma, s.r.o.

Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica

45567441

2004010783

22.2.2021

850,77 €

TS Palma, s.r.o.

Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica

45567441

2004010784

22.2.2021

448,26 €

TS Palma, s.r.o.

Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica

45567441

2004010785

22.2.2021

972,06 €

TS Palma, s.r.o.

Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica

45567441

2004010787

27.2.2021

388,74 €

TS Palma, s.r.o.

Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica

45567441

2004010788

27.2.2021

388,74 €

TS Palma, s.r.o.

Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica

45567441

2004010789

27.2.2021

440,57 €

TS Palma, s.r.o.

Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica

45567441

2004010790

27.2.2021

1 137,30 €

TS Palma, s.r.o.

Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica

45567441

2004010791

27.2.2021

877,01 €

TS Palma, s.r.o.

Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica

45567441

2004010792

27.2.2021

1 410,77 €

TS Palma, s.r.o.

Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica

45567441

2004010793

27.2.2021

849,31 €

TS Palma, s.r.o.

Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica

45567441

2004010794

27.2.2021

527,38 €

TS Palma, s.r.o.

Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica

45567441

2004010795

27.2.2021

1 243,74 €

TS Palma, s.r.o.

Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica

45567441

2004010796

27.2.2021

1 332,98 €

TS Palma, s.r.o.

Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica

45567441

2004010797

27.2.2021

1 959,32 €

TS Palma, s.r.o.

Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica

45567441

2004010798

27.2.2021

849,31 €

TS Palma, s.r.o.

Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica

45567441

2004010799

27.2.2021

641,99 €

TS Palma, s.r.o.

Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica

45567441

1901521485

28.2.2021

5 154,10 €

TS Palma, s.r.o.

Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica

45567441

1901521513

28.2.2021

4 379,98 €

TS Palma, s.r.o.

Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica

45567441

1901521528

28.2.2021

2 739,99 €

TS Palma, s.r.o.

Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica

45567441

1901521557

28.2.2021

5 269,75 €

TS Palma, s.r.o.

Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica

45567441

1901521592

31.3.2021

5 000,99 €

TS Palma, s.r.o.

Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica

45567441

1901521612

31.3.2021

5 431,10 €

TS Palma, s.r.o.

Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica

45567441

1901521645

31.3.2021

4 773,93 €

TS Palma, s.r.o.

Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica

45567441

1901521660

30.4.2021

4 308,03 €

TS Palma, s.r.o.

Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica

45567441

1901521705

30.4.2021

6 444,89 €

TS Palma, s.r.o.

Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica

45567441

1901521732

30.4.2021

8 449,43 €

TS Palma, s.r.o.

Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica

45567441

2001013126

28.2.2021

2,31 €

TS Palma, s.r.o.

Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica

45567441

2001520014

31.5.2021

6 816,16 €

TS Palma, s.r.o.

Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica

45567441

2001520039

31.5.2021

5 437,32 €

TS Palma, s.r.o.

Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica

45567441

2001520072

31.5.2021

5 232,96 €

TS Palma, s.r.o.

Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica

45567441

2001520091

30.6.2021

4 976,30 €

TS Palma, s.r.o.

Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica

45567441

2001520120

30.6.2021

5 089,64 €

TS Palma, s.r.o.

Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica

45567441

2001520164

30.6.2021

5 949,16 €

TS Palma, s.r.o.

Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica

45567441

2001520183

31.7.2021

6 220,87 €

TS Palma, s.r.o.

Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica

45567441

2001520221

31.7.2021

4 450,05 €

TS Palma, s.r.o.

Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica

45567441

2001520240

31.7.2021

5 512,55 €

TS Palma, s.r.o.

Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica

45567441

2001520290

31.8.2021

7 496,09 €

TS Palma, s.r.o.

Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica

45567441

2001520309

31.8.2021

8 981,58 €

TS Palma, s.r.o.

Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica

45567441

2001520339

30.9.2021

7 366,17 €

TS Palma, s.r.o.

Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica

45567441

2001520378

30.9.2021

9 111,98 €

TS Palma, s.r.o.

Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica

45567441

2001520400

31.10.2021

4 407,43 €

TS Palma, s.r.o.

Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica

45567441

2001520426

31.10.2021

4 439,00 €

TS Palma, s.r.o.

Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica

45567441

2001520452

31.10.2021

3 908,45 €

TS Palma, s.r.o.

Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica

45567441

2002990062

28.2.2021

83,33 €

TS Palma, s.r.o.

Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica

45567441

2006990004

30.6.2021

83,33 €

TS Palma, s.r.o.

Lazovná 68, 97401 Banská Bystrica

45567441

2007990008

31.7.2021

9,48 €

 

spolu v celkovej výške 175 540,72 Eur ( ďalej len ako „ Pohľadávky  TS Palma“ ). Pohľadávky  TS Palma sa speňažujú spoločne za najvyššiu ponúknutú cenu.

Prípadní záujemcovia sú povinní doručiť ponuku na adresu správcu: JUDr. Marína Gallová, so sídlom Jilemnického 30, 036 01 Martin v lehote 15 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku v zalepenej obálke s označením: ,,VPK – pohľadávky III. – TRANSMEDIC - NEOTVÁRAŤ“. Na ponuky doručené po uplynutí tejto lehoty, správca nebude prihliadať. Každý záujemca je oprávnený predložiť pre aktuálne kolo len jednu ponuku. Doručená ponuka je záväzná do skončenia aktuálneho kola verejného ponukového konania.

Predaj pohľadávok TS Palma sa uskutoční za najvyššiu ponúknutú cenu za predpokladu súhlasu udeleného príslušným orgánom - zabezpečeným veriteľom.

 

Záujemca vo svojej ponuke uvedie:

a) meno/ obchodné meno záujemcu, bydlisko/sídlo záujemcu, rodné číslo/IČO;

b) označenie predmetu kúpy

c) návrh cenovej ponuky bez DPH

d) telefónne číslo a emailová adresa osoby oprávnenej konať v mene záujemcu.

 

Na ponuky, ktoré neobsahujú všetky náležitosti a nespĺňajú podmienky, resp. obsahujú nepravdivé informácie, správca nemusí prihliadať. Správca je oprávnený odmietnuť všetky predložené ponuky.

Po uplynutí lehoty na zasielanie ponúk, správca najneskôr do piatich pracovných dní vyhodnotí verejné ponukové konanie. Najvyššiu predloženú ponuku z verejného ponukového konania správca predloží príslušnému orgánu - zabezpečenému veriteľovi na odsúhlasenie. Správca informuje úspešného záujemcu o výsledku verejného ponukového konania v lehote 5 dní odo dňa rozhodnutia príslušného orgánu, a to písomne na emailovú adresu záujemcu uvedenú v ponuke.

Úspešný záujemca je povinný do piatich dní odo dňa doručenia výzvy správcu, uzatvoriť so správcom zmluvu o postúpení pohľadávok, pričom odplata za postúpené pohľadávky musí byť pripísaná na účet správcu konkurznej podstaty v plnej výške predtým, ako bude podpísaná zmluva o postúpení pohľadávok.

SKP si vyhradzuje právo zrušiť celé ponukové konanie a odmietnuť všetky predložené ponuky.                                                                                                                                  

V Martine, dňa 22.11.2021

JUDr. Marína Gallová, správca