Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 226/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 25.11.2021
  • Značka:
  • K063620
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Holub Lukáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: K Starej tehelni 11584 / 9, 08001 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.12.1988
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Stanislav Oravec
Sídlo správcu: Hlavná 19, 08001 Prešov
Kotakt na správcu : oravec@advokatpo.sk, 051/77 16 013
Spisová značka správcovského spisu : 2OdK/726/2018 S766
Spisová značka súdneho spisu : 2OdK/726/2018
Druh podania : Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu

JUDr. Stanislav Oravec, správca konkurznej podstaty dlžníka: Holub Lukáš (01.12.1988), K Starej tehelni 11584/9, 08001 Prešov, Slovensko, týmto oznamuje účastníkom predmetného konkurzného konania, že v zmysle ustanovenia §167 zák. č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, konkurz na majetok dlžníka: Holub Lukáš končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz  vedený Okresným súdom Prešov, pod.sp.zn. 2OdK/726/2018 , zrušuje.

JUDr. Stanislav Oravec, správca