Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 226/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 25.11.2021
  • Značka:
  • K063435
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Offertaler Ľudovít
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Fučíkova 1591 / 12, 97251 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.10.1966
Obchodné meno správcu: TPS Trustees, k.s.
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: Pred Poľom 1652, 91101 Trenčín
Kotakt na správcu : kancelaria@tpstrustees.sk, 0948 376 167
Spisová značka správcovského spisu : 40OdK/42/2021 S1969
Spisová značka súdneho spisu : 40OdK/42/2021
Druh podania : Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu

OZNAM O NEÚSPEŠNOM 3. KOLE VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA

V konkurznom konaní dlžníka Ľudovít Offertaler, nar. 07.10.1966, trvale bytom Fučíkova 1591/12, 972 51 Handlová, konanie vedené na Okresnom súde Trenčín I, č. k. 40OdK/42/2021 bolo správcom v Obchodnom vestníku SR č. OV 210/2021 zo dňa 02.11.2021 zverejnené 3. kolo verejného ponukového konania č. 1 na speňaženie majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu:

Cenné papiere

Emitent

druh

forma

Počet kusov

mena

Menovitá hodnota

Por. č.

ISIN

Označenie verejného registra

Súpisová hodnota v Eurách

Invest.fond Psips a.s.

Akcia kmeňová

Na meno

20

SKK

1000,00

-

SK1110000280

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.

50,00

 

Spolu súpisová hodnota

50,00,- €

 

 

                     

Lehota na doručovanie ponúk do verejného ponukového konania skončila dňa 12.11.2021. Dňa 15.11.2021 správca ponukové konanie vyhodnotil.

V lehote na doručovanie ponúk nebola do kancelárie správcu doručená žiadna ponuka. Na základe uvedeného preto správca vyhodnotil 3. kolo VPK za neúspešné“

Vzhľadom k tomu, že ani 3. kolo VPK na speňaženie predmetného majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu nebolo úspešné, prestal tento v zmysle § 167p ods. 2 ZKR podliehať konkurzu.

V zmysle ust. § 167p ods. 2 ZKR: „Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.“