Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 226/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 25.11.2021
  • Značka:
  • K063377
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Kollár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Nejedlého 1908/47, 84102 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.06.1978
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Marian Mikuš
Sídlo správcu: Ďumbierska 3F, 83101 Bratislava
Kotakt na správcu : mikus@skpmikus.sk
Spisová značka správcovského spisu : 33OdK/176/2021 S1363
Spisová značka súdneho spisu : 33OdK/176/2021
Druh podania : Iné zverejnenie

Výzva veriteľom na podanie podnetu na zloženie zálohy na ďalšie šetrenie majetku a vypracovanie znaleckého posudku

Ing. Marian Mikuš, so sídlom kancelárie: Ďumbierska 3F, 831 01 Bratislava, správca konkurznej podstaty úpadcu Ivan Kollár, nar. 20.06.1978, trvale bytom Nejedlého 1908/47, 841 02 Bratislava oznamuje, že v zmysle ustanovenia §166i ods.2 ZKR platí nasledovné:

„Iné šetrenia správca vykoná, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia uskutoční správca na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.“

Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade, ak majú podnety na vykonanie šetrení majetku Úpadcu, predložili takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení a znalecké posudky zisteného majetku v lehote 15 dní od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku. Sumu preddavku vo výške 500 EUR je veriteľ povinný zložiť na účet správcu vedeného vo VÚB, a.s.. Číslo účtu IBAN: SK86 0200 0000 0038 4252 5456 a pre zaradenie platby je potrebné uviesť: variabilný symbol: (číslo konania OdK bez písmen) a do poznámky poznamenať spisovú značku konania, preddavok na šetrenie SKP alebo preddavok na znalecký posudok s konkrétnym určením majetku na ktorý sa má vypracovať znalecký posudok a označenie názvu alebo mena veriteľa.

Ing. Marian Mikuš, správca