Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 226/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 25.11.2021
  • Značka:
  • K063412
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vontszemüová Enikő
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Smetanov háj 290 / 24, 92901 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.04.1983
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. et. Mgr. Zuzana Bukvišová
Sídlo správcu: Bratislavská 100/C, 93101 Šamorín
Kotakt na správcu : bukvisova@legartum.sk, 0905 420 485
Spisová značka správcovského spisu : 26OdK/261/2021 S1977
Spisová značka súdneho spisu : 26OdK/261/2021
Druh podania : Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. et. Mgr. Zuzana Bukvišová, správca dlžníka Enikő Vontszemüová, nar. 11.04.1983, bytom Smetanov háj 290/24, 929 01 Dunajská Streda v konaní vedenom na Okresnom súde Trnava, sp. zn. 26OdK/273/2021, týmto v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty:

 

Na základe skúmania pomerov dlžníka v zmysle § 166i ZKR, informácií vyplývajúcich zo zoznamu majetku a informácií poskytnutých dlžníkom a inými osobami správca konštatuje, že dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.

 

JUDr. et. Mgr. Zuzana Bukvišová, správca