Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 226/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 25.11.2021
  • Značka:
  • K063497
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janči Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Kovarce 162, 95615 Kovarce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.03.1983
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Jaromír Valent
Sídlo správcu: Jiráskova 29, 94001 Nové Zámky
Kotakt na správcu : judrjaromirvalent@gmail.com, 0907/734 692
Spisová značka správcovského spisu : 29OdK/125/2021 S1149
Spisová značka súdneho spisu : 29OdK/125/2021
Druh podania : Súpis všeobecnej podstaty

Správca: JUDr. Jaromír Valent zn. spr: S 1149, sídlo kancelárie Jiráskova 29, 940 01 Nové Zámky, spravujúci na základe uznesenia OS Nitra zo dňa 13.9.2021    v právnej veci č. k. 29OdK/125/2021 v konkurze majetok dlžníka : Jozef Janči, nar. 29.03.1983, bytom Nitrianska ulica 162, 956 15 Kovarce, podnikajúci pod obchodným menom : Jozef Janči, s miestom podnikania Nitrianska ulica 162, 956 15 Kovarce, IČO: 52 243 567  týmto, v zmysle § 76 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, oznamujem, že nebol zistený majetok dlžníka, ktorý podlieha konkurzu a preto v právnej veci č.k. 29OdK/125/2021 nie je možné vyhotoviť súpis konkurznej podstaty.

JUDr. Jaromír Valent  -  správca

V Nových Zámkoch  dňa  19.11.2021