Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 226/2021
  • Kapitola:
  • Výzvy likvidátorov
  • Podanie:
  • Oznámenie a výzva likvidátora/likvidátorov
  • Deň vydania:
  • 25.11.2021
  • Značka:
  • L001000
Oznámenie o vstupe do likvidácie a výzva na prihlásenie pohľadávok
Likvidátor/Likvidátori
Meno: Magdaléna Valkovičová
Datum narodenia: 11.12.1982
Bydlisko: Kotrčiná Lúčka 156, 013 02 Kotrčiná Lúčka
podľa § 75c Obchodného zákonníka oznamuje/oznamujú, že:
obchodná spoločnosť
Obchodné meno: Dobré služby, s.r.o. v likvidácii
Sídlo: Piaristická 1375/21, 949 01 Nitra
IČO: 47477938
Zapísaný v Obchodnom registri: Okresný súd Nitra
Oddiel: Sro
Vložka č.: 35564/N
na základe rozhodnutia: jediného spoločníka
zo dňa : 30. 07. 2021
vstúpila do likvidácie: 19. 11. 2021
a vyzýva/-jú veriteľov a iné osoby a orgány, ktoré sú tým dotknuté, aby si prihlásili svoje pohľadávky a iné práva na adrese:
Meno: Magdaléna Valkovičová
Sídlo: Kotrčiná Lúčka 156, 013 02 Kotrčiná Lúčka