Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
 • Vestník č:
 • 226/2021
 • Kapitola:
 • Dražby
 • Podanie:
 • Dražby - Správcovia dane
 • Deň vydania:
 • 25.11.2021
 • Značka:
 • X072288
Správca dane : Žilina
Sídlo : Janka Kráľa 2, 01001 Žilina SR
Dražobná vyhláška č. :
Z. :
Správca dane zverejňuje :

Daňový úrad Žilina na základe zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len 'Daňový poriadok”) vydáva

dražobnú vyhlášku na predaj  nehnuteľnosti.

Na základe právoplatného daňového exekučného príkazu na predaj nehnuteľnosti č. 100791366/2021 zo dňa 10.05.2021 vydaného Daňovým úradom Žilina sa vykonáva predaj nehnuteľnosti.

Predmetom dražby je: nehnuteľnosť vedená v KN Okresného úradu Žilina, katastrálny odbor, katastrálne územie Závodie, na liste vlastníctva č. 2640, parcely registra „C” evidované na katastrálnej mape:

- parcelné číslo 2347/3 0 výmere 34 m2, evidované ako zastavané plochy a nádvoria, vo vlastníctve daňového dlžníka v spoluvlastníckom podiele 1/1,

Dátum konania dražby: 30.12.2021

Miesto konania dražby: Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina, l. poschodie, zasadacia  miestnosť č. 140

Čas konania dražby: 09:30 hod.

Vyvolávacia cena: 1.060,00 EUR, ktorá je najnižším podaním.

Obhliadka nehnuteľnosti: dňa 07.12.2021 0 11:00 hod, po predchádzajúcom telefonickom dohovore na č. t. 041/5047224

Podmienky dražby:

 1. Dražiteľom môže byt' fyzická osoba spôsobilá na právne úkony, ktorá sa preukáže platným dokladom totožnosti a jej účasť na dražbe nevylučuje osobitný predpis, alebo právnická osoba so sídlom v SR, v zastúpení štatutárnym orgánom. Tieto osoby môžu byt' zastúpené zástupcom, ktorý sa musí preukázať úradne overeným plnomocenstvom. Záujemca o dražbu sa musí zaregistrovať v mieste konania dražby dňa 30.12.2021 v čase od 08:00 hod najneskôr do 08:30 hod.
 2. Správca dane dražobnú zábezpeku určuje vo Výške 530,00 EUR, slovom päťstotridsať eur, ktorú je každý dražiteľ povinný zložiť prevodom na daňový exekučný účet č. SK85 8180 5010 8381 3000 0259, KS 0308, VS 8750035992 vedený v Štátnej pokladnici alebo v hotovosti u správcu dane v termíne do 21.12.2021. Dražby sa môže zúčastniť len dražiteľ, ktorý sa najneskôr hodinu pred určeným začiatkom dražby preukáže správcovi dane dokladom preukazujúcim zloženie dražobnej zábezpeky a to:
   - výpisom z účtu obsahujúcim údaje o odpísaní dražobnej zábezpeky z účtu dražiteľa v prospech správcu dane            
  - dokladom o zaplatení dražobnej zábezpeky v hotovosti
 3. Dražiteľovi, ktorý bol v dražbe neúspešný, vráti správca dane dražobnú zábezpeku v termíne najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa konania dražby podľa 136 ods. 5 Daňového poriadku.
 4. Príklep udelí správca dane tomu, kto urobil najvyššie podanie. Ak niekoľko dražiteľov urobí rovnaké podanie a ak sa neurobilo vyššie prípustné podanie, rozhodne správca dane o udelení príklepu žrebom. Ak je medzi dražiteľmi dražiteľ, uplatňujúci si predkupné právo, udelí správca dane príklep prednostne jemu. Ak je takýchto osôb viac, rozhodne správca dane o udelení príklepu žrebom.
 5. Vydražiteľ je povinný uhradiť vydraženú cenu predmetu dražby (najvyššie podanie), v termíne určenom v rozhodnutí o udelení príklepu, a to prevodom na daňový exekučný účet Daňového úradu Žilina vedený v Štátnej pokladnici číslo účtu SK47 8180 5009 1080 2753 6389, variabilný symbol 8750035992, špecifický symbol 29899021, alebo v hotovosti u správcu dane. Úspešnému vydražiteľovi sa započítava do ceny vydraženej nehnuteľnosti vopred zaplatená dražobná zábezpeka. Ak vydražiteľ neuhradí najvyššie podanie v termíne určenom v rozhodnutí o udelení príklepu, správca dane dražobnú zábezpeku nevráti a použije ju na úhradu nákladov podľa § 144 ods. 2 Daňového poriadku. V prípade opakovanej a opätovnej dražby tento dražiteľ dražiť nemôže. Rovnako sa tento dražiteľ nemôže zúčastniť ani konania o prechode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti na základe ponuky.
 6. Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať závady (nájomné práva, vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného predpisu a zmluvné vecné bremená). Na nehnuteľnosti viaznu tieto závady: bez závad. Závady a úžitky z nehnuteľnosti prechádzajú na vydražiteľa nadobudnutím vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.
 7. V zmysle § 142 Daňového poriadku sa udelením príklepu so súhlasom správcu dane môže vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. Vlastnícke právo k nehnuteľnosti nadobúda vydražiteľ  na základe právoplatného rozhodnutia správcu dane o udelení príklepu a zaplatením najvyššieho podania v lehote určenej v tomto rozhodnutí. Ak sa zruší rozhodnutie o udelení príklepu alebo vydražiteľ  v určenej lehote nezaplatí najvyššie podanie, je povinný vydraženú vec vrátiť, vydať všetky prírastky, úžitky a nahradiť škodu, ktorá vznikla na vydraženej nehnuteľnosti
 8. Ak vydražiteľ neuhradí najvyššie podanie včas alebo dražba sa nekonala z dôvodu nezáujmu dražiteľov, v zmysle § 143 Daňového poriadku správca dane nariadi opakovanú dražbu najneskôr do dvoch mesiacov od konania dražby uvedenej v tejto dražobnej vyhláške alebo od termínu stanoveného pre konanie dražby. Ak je opakovaná dražba neúspešná, môže správca dane nariadiť opätovnú dražbu.
 9. Správca dane upozorňuje osoby, ktoré majú k nehnuteľnosti predkupné právo, že toto právo preukážu najneskôr pri zložení dražobnej zábezpeky a uplatniť si ho môžu len na dražbe ako dražitelia. Správca dane udelí prednostne príklep dražiteľovi uplatňujúcemu si predkupné právo. Ak je takýchto osôb viac, rozhodne správca dane o udelení príklepu žrebom. Udelením príklepu predkupné právo zaniká.
 10. Správca dane zruší konanie dražby ak:
  1. daňový dlžník uhradí daňový nedoplatok najneskôr hodinu pred určeným začiatkom dražby,
  2. spoluvlastník nehnuteľnosti, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve poukáže na účet správcu dane vyvolávaciu cenu podielu, ktorý sa má dražiť a najneskôr hodinu pred určeným začiatkom dražby predloží doklad o jeho zaplatení, 
  3. iná osoba poukáže na účet správcu dane celý daňový nedoplatok bez nároku na prechod vlastníckeho práva k veci a najneskôr hodinu pred začiatkom dražby predloží doklad o jeho zaplatení.

      11. Ďalšie informácie o predmete, prípadne priebehu dražby môžete získať osobne v kancelárii č. 423 na
            Daňovom úrade Žilina alebo telefonicky na t. č. 041/5047224.