Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
 • Vestník č:
 • 226/2021
 • Kapitola:
 • Dražby
 • Podanie:
 • Dodatok k oznámeniu o dobrovoľnej dražbe
 • Deň vydania:
 • 25.11.2021
 • Značka:
 • X072274
DRAŽOBNÍK, s.r.o.
Dodatok k oznámeniu o dobrovoľnej dražbe (podľa § 18 zákona č. 527/2002 Z.z.):
Dražba číslo Zn. 065/2021
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DRAŽOBNÍK, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Hviezdoslavova604001 Košice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Hviezdoslavova
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Košice d) PSČ 04001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sro , vložka číslo: 19669/V
IV. IČO/ dátum narodenia 36764281
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko ARDA STAV, s.r.o. v konkurze, v mene ktorého koná správca: Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom správcovskej kancelárie: Raymanova 2766/9, 080 01 Prešov, sp. zn. správcu S 1673
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Bardejovská
b) Orientačné/súpisné číslo 25
c) Názov obce Prešov d) PSČ 080 01
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 36277851
C. Miesto konania dražby Polyfunkčná budova, dražobná miestnosť, 1. poschodie, Štefánikova 8, 811 05 Bratislava, okres Bratislava, Bratislavský kraj
D. Dátum konania dražby 02. 12. 2021
E. Čas konania dražby o 11,45 hod.
F. Kolo dražby opakované
G. Predmet dražby

Parcely registra “C“ evidované na katastrálnej mape:

parc. č. 206/68            ostatná plocha                                        o výmere 45 m2

parc. č. 206/69            zastavaná plocha a nádvorie            o výmere 81 m2

parc. č. 206/70            ostatná plocha                                        o výmere 24 m2

Stavba

súp. č. 374                    rodinný dom                                          na parc. č. 206/69

spoluvlastnícky podiel: 1/1

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Dunajská Streda, katastrálny odbor, LV č. 715, okres: Dunajská Streda, obec: BLATNÁ NA OSTROVE, katastrálne územie: Blatná na Ostrove.

Príslušenstvo predmetu dražby, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctva: vodomerná šachta, vodovodná prípojka, žumpa, kanalizačná prípojka, NN prípojka, plynová prípojka, spevnené plochy.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Nie sú

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Nie sú
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
 1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
 2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
 3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
 4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
 5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Tomáš
c) priezvisko Petro
d) sídlo Námestie svätého Egídia 7/15, 058 01 Poprad