Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 226/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 25.11.2021
  • Značka:
  • K063538
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lutišan Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Hlavná ulica 174/103, 01313 Konská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.02.1977
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Jakub Podmanický
Sídlo správcu: A. Hlinku 3118, 02201 Čadca
Kotakt na správcu : podmanicky@eubankrupt.sk, 0909/229 513
Spisová značka správcovského spisu : 9OdK/121/2021 S1994
Spisová značka súdneho spisu : 9OdK/121/2021
Druh podania : Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

 

VEC:  Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

            JUDr. Jakub Podmanický, správca konkurznej podstaty dlžníka: Peter Lutišan, nar. 02.02.1977, trvale bytom Hlavná ulica 174/103, 013 13 Konská, do 23.10.2021 podnikajúci pod obchodným menom Peter Lutišan, s miestom podnikania: Hlavná ulica 174/103, 013 13 Konská, IČO: 43 999 701, týmto v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Andreja Hlinku 3118, 022 01  Čadca, počas pracovných dní v úradných hodinách: od 8.00 – 12.00 hod a od 13.00 – 15.00 hod.

Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať písomne na uvedenej adrese alebo prostredníctvom e-mailu na: podmanicky@eubankrupt.sk.

 

JUDr. Jakub Podmanický

správca