Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 226/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 25.11.2021
  • Značka:
  • K063402
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lelkesová Anita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Rybný trh 334/12, 92901 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.09.1974
Obchodné meno správcu: LexCreditor k. s.
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: Hlavná 3, 91701 Trnava
Kotakt na správcu : torma@lexcreditor.sk, 0903 536 149
Spisová značka správcovského spisu : 26OdK/264/2021 S1636 TT
Spisová značka súdneho spisu : 26OdK/264/2021
Druh podania : Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty

Správca dlžníka týmto oznamuje, že v súpise majetku všeobecnej podstaty nie je zapísaný žiaden majetok.

LexCreditor k.s.