Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 226/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 25.11.2021
  • Značka:
  • K063383
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Stanko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Rajská 1, 811 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 3.7.1955
Obchodné meno správcu: Čechová Insolvency Services k.s.
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: Staromestská 3, 81103 Bratislava
Kotakt na správcu : 02 5441 4441, katarina.cechova@cechova.sk
Spisová značka správcovského spisu : 4OdK/87/2021 S1664
Spisová značka súdneho spisu : 4OdK/87/2021
Druh podania : Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu

V konkurznej veci dlžníka Ivan Stanko, bytom  Rajská 1, 811 08 Bratislava (ďalej ako „Dlžník“), správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje, že sa konkurz na majetok dlžníka končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

 

Týmto oznámením o ukončení konkurzu v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

 

V Bratislave 22.11.2021

 

Čechová Insolvency Services k.s.,

konajúca prostredníctvom JUDr. Katarína Čechová, komplementár,

správca