Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 226/2021
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 25.11.2021
  • Značka:
  • X072148
Súdny exekútor: JUDr. Soňa Majkútová
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Štúrova
Orientačné/súpisné číslo: 37A/257
Názov obce: Senica
PSČ: 905 01
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 034/6517161
Orientačné/súpisné číslo: sonamajkutova@gmail.com
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: MEXX Reality, s.r.o.
IČO/Dátum narodenia: 36251992
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Štefánikova
Orientačné/súpisné číslo: 10
Názov obce: Trnava
PSČ: 917 01
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 105EX 320/2021
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 105EX 320/2021, oprávnený Krutý Rudolf, JUDr., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 37929810, zast. Bírová Zuzana, Mgr., Americká 2, 831 02 Bratislava III, IČO: 30849837, povinný MEXX Reality, s.r.o., Štefánikova 10, 917 01 Trnava, IČO: 36251992, vykonávanom na základe exekučného titulu: Upovedomenia o zastavení starej exekúcie č. EX 17247/18 zo dňa 24.06.2020 vydaného súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý, PhD., sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo Upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa Upovedomenie o začatí exekúcie podľa § 61b ods. 3 Exekučného poriadku doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.