Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 226/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 25.11.2021
  • Značka:
  • K063601
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Lazovná 68 / 0, 97401 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36020982
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Marína Gallová
Sídlo správcu: Jilemnického 30, 03601 Martin
Kotakt na správcu : 0918532012, marina.gallova@gmail.com
Spisová značka správcovského spisu : 4K/17/2020 S1486
Spisová značka súdneho spisu : 4K/17/2020
Druh podania : Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

VEC:    Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a zámeru zostaviť čiastkový rozvrh výťažku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Karkó, s.r.o. ( pôvodne Slovenská sporiteľňa, a. s. )

JUDr. Marína Gallová, so sídlom Jilemnického 30, 036 01 Martin, IČO: 42214297, konkurzná a reštrukturalizačná správkyňa, zapísaná v zozname správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod zn. S 1486 (ďalej len „Správca“) ako správkyňa Úpadcu: TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Lazovná 68, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 020 982  (ďalej len „Úpadca“) v súlade s ustanovením § - u 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do podstaty a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť čiastkový rozvrh výťažku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Karkó, s.r.o. ( pôvodne Slovenská sporiteľňa, a. s. )

POUČENIE: V zmysle ust. § - u 96 ods. 3 ZKR, veriteľský výbor a každý kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu nahliadnuť do zostaveného zoznamu pohľadávok proti podstate a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.

V Martine dňa 22.11.2021

 

 JUDr. Marína Gallová

 konkurzný a reštrukturalizačný správca