Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 226/2021
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 25.11.2021
  • Značka:
  • X072013
Súdny exekútor: JUDr. Ing. Ivan Šteiner
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Lipová
Orientačné/súpisné číslo: 7
Názov obce: Nové Mesto nad Váhom
PSČ: 91501
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 0327710041
Orientačné/súpisné číslo: ivan.steiner@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Adriana Kreneková
IČO/Dátum narodenia: 15.9.1991
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Dibrovova
Orientačné/súpisné číslo: 840/21
Názov obce: Nové Mesto nad Váhom
PSČ: 915 01
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 263EX 433/21
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnej veci 263EX 433/21, oprávnený: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava, IČO: 35937874, povinný: Kreneková Adriana, Dibrovova ulica 840/21, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, nar. 15.9.1991 sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie podľa § 61b ods. 3 EP doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku. JUDr. Ing. Ivan Šteiner, PhD. súdny exekútor