Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
 • Vestník č:
 • 226/2021
 • Kapitola:
 • Konkurzy a reštrukturalizácie
 • Podanie:
 • Oznámenia správcov
 • Deň vydania:
 • 25.11.2021
 • Značka:
 • K063388
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juhos Gustáv
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Lermontovova 911 / 3, 81105 Bratislava-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.03.1966
Obchodné meno správcu: Advisors k. s.
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: Jarabinková 17563/2C, 82109 Bratislava - Ružinov
Kotakt na správcu : office@advisors.sk
Spisová značka správcovského spisu : 4OdK/72/2021 S1590
Spisová značka súdneho spisu : 4OdK/72/2021
Druh podania : Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE č. 1

Advisors k. s., so sídlom kancelárie Jarabinková 2C, 821 09 Bratislava, IČO: 46 570 675, značka správcu: S1590, správca konkurznej podstaty dlžníka Gustáv Juhos, nar. 12. 03. 1966, trvale bytom Lermontovova 911/3, 811 05 Bratislava, sp. zn.: 4OdK/72/2021, v zmysle § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlasuje 3. kolo verejného ponukového konania č. 1 na speňaženie majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, a to: 

P.č.

Popis

Súpisová hodnota v Eur

1.

100% Obchodný podiel v spoločnosti MAGNUM Bratislava spol. s r.o., so sídlom Bajkalská 4, 821 08 Bratislava, IČO: 35 706 392

100,00

za najvyššiu ponúknutú sumu.

Podmienky verejného ponukového konania:

1. Predmetom verejného ponukového konania je predaj majetku dlžníka tvoreného vyššie uvedenou súpisovou zložkou.

2. Záujemca je povinný v lehote na predkladanie ponúk zložiť na bankový účet správcu č. IBAN: SK88 1111 0000 0011 6366 3006, VS: 4722021 zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu. V poznámke pre príjemcu uvedie „zaloha Juhos“. V prípade, ak záloha nebude pripísaná na účte správcu najneskôr v posledný deň lehoty, na ponuku sa nebude prihliadať.

3. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať. Ponukové konanie sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po ich faktickom zverejnení v Obchodnom vestníku SR.

4. Záväzné ponuky záujemcov musia byť doručené na adresu kancelárie správcu:

            Advisors k.s.

            Jarabinková 2C   

            821 09 Bratislava

            Slovenská republika

 v zalepenej obálke opatrenej nápisom „NEOTVÁRAŤ - Konkurz 4OdK/72/2021  – záväzná    ponuka“

5. Ponuka musí obsahovať nasledovné údaje:

 • meno a priezvisko záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba; obchodné meno záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba,
 • bydlisko záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba; miesto podnikania záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba podnikateľ; sídlo záujemcu, ak je záujemcom právnická osoba,
 • dátum narodenia a rodné číslo záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba; IČO záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba,
 • špecifikácia majetku, o kúpu ktorého má záujemca záujem, (obchodný podiel MAGNUM Bratislava spol. s r.o.)
 • výšku ponúkanej kúpnej ceny spolu s dokladom o zaplatení zálohy na ponúknutú kúpnu cenu,
 • číslo bankového účtu, na ktorý je správca povinný vrátiť zloženú zálohu na ponúknutú kúpnu cenu neúspešnému záujemcovi
 • súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely verejného ponukového konania,
 • podpis záujemcu.

Prílohami ponuky musia byť:

 • fotokópia dokladu totožnosti záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, s udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov za účelom verejného ponukového konania.
 • originál alebo fotokópia výpisu z obchodného alebo z iného zákonného registra záujemcu, ak je záujemcom fyzická osoba podnikateľ, alebo právnická osoba.

6. Ponuka nesmie obsahovať podmienky, výhrady alebo akékoľvek iné ustanovenia, ktoré odporujú podmienkam verejného ponukového konania uvedeným v tomto oznámení uverejnenom v Obchodnom vestníku SR.

7. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk, správca prihliada na ponuku, ktorá bola doručená do kancelárie správcu ako posledná. Na predošlé ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada.

8. Otváranie obálok sa uskutoční do 3 pracovných dní od skončenia lehoty na podávanie záväzných ponúk. Vyhodnotenie ponúk správca vykoná bez zbytočného odkladu po otvorení obálok. Kritériom pre vyhodnocovanie ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. O vyhodnotení ponúk správca vyhotoví písomný záznam.

9. Víťazom VPK sa stane ten záujemca, ktorý splní všetky podmienky ponukového konania, a zároveň ponúkne najvyššiu kúpnu cenu za predmetnú časť majetku úpadcu. Správca bez zbytočného odkladu po vyhodnotení ponúk oboznámi úspešného záujemcu so skutočnosťou, že sa stal víťazom VPK.

10. Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo predmetné ponukové konanie zrušiť bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov, rozhodne žreb správcu.

11. Pokiaľ záujemca prestane byť víťazom VPK a správca ho vyradí z verejného ponukového konania, stáva sa víťazom VPK záujemca, ktorý doručil druhú najvyššiu ponuku, ak tento splnil všetky ostatné podmienky VPK.

Bližšie informácie získajú záujemcovia telefonicky na telefónnom čísle +421 948 376 167, prípadne e-mailovým podaním na adrese office@advisorsks.sk.

Advisors k.s., správca