Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
 • Vestník č:
 • 226/2021
 • Kapitola:
 • Dražby
 • Podanie:
 • Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
 • Deň vydania:
 • 25.11.2021
 • Značka:
 • X072285
U9, a.s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 261/2021
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko U9, a.s.
II. Sídlo/bydlisko Zelinárska682108 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Zelinárska
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 82108
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sa , vložka číslo: 3070/B
IV. IČO/ dátum narodenia 35849703
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Polyfunkčná budova – Konferenčná miestnosť na 2. poschodí, Novohradská 7, 990 20 Veľký Krtíš
D. Dátum konania dražby 18. 11. 2021
E. Čas konania dražby 12:20 hod.
F. Kolo dražby 1. kolo
G. Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č. 1037, katastrálne územie: Čakanovce, obec Čakanovce, okres Lučenec, Okresný úrad Lučenec - katastrálny odbor a to:

Pozemky parcely registra „C“:

parc. číslo: 772, výmera: 118 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie

parc. číslo: 774, výmera: 89 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie

parc. číslo: 775, výmera: 162 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie

parc. číslo: 777/4, výmera: 199 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie

parc. číslo: 778, výmera: 465 m2, druh pozemku: Záhrada

Stavby:
s. č. 154, na parcele číslo: 772, druh stavby: 10/Rodinný dom, popis stavby: Rodinný dom

s. č. 154, na parcele číslo: 774, druh stavby: 10/Rodinný dom, popis stavby: Rodinný dom

Príslušenstvo predmetu dražby, ktoré sa nezapisuje, alebo nie je zapísané na liste vlastníctva najmä: studňa na parc. č. 777/4, vonkajšie schody na parc. č. 777/4, prípojka vody na parc. č. 777/4.

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

Predmet dražby sa draží v podiele 1/1.

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom s. č. 154 na parc. č. 772 a parc. č. 774.

Rodinný dom  súp.č.154 je vnútorná a zadná časť stavieb (v pôvodnom spoločnom dvore,  v súčasnosti reálne rozdelenom)  murovanej  konštrukcie s jedným nadzemným podlažím s čiastočným podpivničením a bez upraveného podkrovia na bývanie, postavená na CKN parcele č.774 a 772. Bola postavená  za účelom bývania, v súčasnosti pozostáva z miestností tvoriacich jednu bytovú jednotku( vhodné aj na dve b.j.).              

Dispozičné  riešenie:

I. nadzemné podlažie - predizba, kuchyňa, izba, kúpeľňa s WC, izba, kuchyňa, izba

Technické riešenie:

1. Podzemné podlažie

- Zvislé nosné konštrukcie - kamenné murivo v hrúbke nad 60 cm

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - klenbové

- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové,

- Výplne otvorov - dvere - zvlakové

1. Nadzemné podlažie

- Základy - betónové - objekt s podzemným podlažím bez izolácie

- Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm; deliace konštrukcie - tehlové

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové

- Strecha - krovy - hambálkové a väznicové sústavy bez stĺpikov; krytiny strechy na krove - vlnovky ONDULINE, ohodnocujem porovnateľnou položkou - vlnité dosky

- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit 1 x, k;  - vápenné 1 x

- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min.do 1,35 m výšky 1 ks;  - vane 1 ks

- Výplne otvorov - dvere - rámové s výplňou, čiastočne chýbajú, znalec uvažuje s dokončenosťou 40 %; okná - dvojité drevené  dvojité, čiastočne chýbajú, znalec uvažuje s dokončenosťou 70 %

- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - palubovky, dosky, a čiastočne cementový poter; dlažby a podlahy ost. miestností - cementový poter a čiastočne dlažby

- Vybavenie kúpeľní - vaňa oceľová smaltovaná 1 ks;  - umývadlo - 1 ks chýba, uvažujem s dokončenosťou 0 %; vodovodné batérie - ostatné 2 ks,1 ks chýba, znalec uvažuje s dokončenosťou 50 %; záchod - splachovací bez umývadla

- Vykurovanie - zdroj vykurovania - lokálne - na tuhé palivá obyčajné 1ks

- Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja

- Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové   potrubie

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná; elektrický rozvádzač - s poistkami,cýba meranie a vybavenie, znalec uvažuje s dokončenosťou 10 %.

Rodinný dom v poslednom období je bez údržby, zanedbaný, ale bez zjavnej poruchy prvkov dlhodobej životnosti. Jedná sa o murovanú stavbu, znalec odhaduje celkovú životnosť na 100 rokov.

Pozemky majú rovinatý charakter. Celková rezerva plochy pre ďalšiu výstavbu je viac ako trojnásobok súčasnej zástavby. Prístup je z miestnej verejnej komunikácii. Nehnuteľnosť vyžaduje  rozsiahlu opravu - údržba bola v poslednom období úplne zanedbaná. V obci je možnosť napojenia na inžinierske siete: elektroinštalácia, verejný vodovod, plyn, ale rodinný dom nie je napojený na tieto siete.

Príslušenstvo predmetu dražby, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané v KN:

Studňa – jedná sa o studňu kopanú vyloženú kameňmi  o  priemere  1000 mm . Hĺbka studne je 8,00 m. Bola vyhotovená v roku 1960.

Vonkajšie schody – sú vyhotovené z  betónu na terén a tvoria vstup do I.PP rodinného domu.  Boli vyhotovené v roku 1960.

Prípojka vody – je vyhotovená  z PVC potrubia. Prípojka je vedená od studni k I.PP rodinného domu v dĺ.8,50 m.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Viď. opis predmetu dražby

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Všetky nasledujúce záložné práva v prípade úspešnej dražby zanikajú v zmysle § 151ma a § 151md zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) a vydražiteľ nadobúda predmet dražby bez zaťaženia záložnými právami.

Záložné právo v prospech EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803,č. V 293/09 z 4.3.2009 na parc.č.772,774,775,777/4,778 a stavbu s.č.154 na parc.č.772,774 - 18/09, 393/20
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 9.450 Eur
K. Najnižšie podanie 10.500,- EUR
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
 1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
 2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
 3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
 4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
 5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Tibor Molnár
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva xxxxx
b) Orientačné/súpisné číslo xxxxx
c) Názov obce xxxxx d) PSČ xxxxx
e) Štát xxxxx
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 11.11.1111
V. Odhad ceny predmetu dražby Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 27/2021, ktorý vypracoval Ing. Priška Pavlíková, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie: Odhad hodnoty nehnuteľností, Pozemné stavby, zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, evidenčné číslo znalca 912681. Dátum vypracovania znaleckého posudku: 13.09.2021

Suma ohodnotenia: 10.500 Eur