Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 226/2021
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 25.11.2021
  • Značka:
  • X072098
Súdny exekútor: JUDr. Alexandra Cicuttová
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Hollého
Orientačné/súpisné číslo: 23
Názov obce: Piešťany
PSČ: 92101
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 033/7429005
Orientačné/súpisné číslo: exekutor@exekutor-piestany.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Vladimír Kollár
IČO/Dátum narodenia: 25.12.1967
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Štrkovec
Orientačné/súpisné číslo: 6
Názov obce: Šoporňa
PSČ: 92552
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 406EX 678/21
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 406EX 678/21 vedenom na základe vykonateľného exekučného titulu na peňažné plnenie č. 0910028459 zo dňa 03.11.2010, vydaného Union zdravotná poisťovňa, a.s., ktorým sa ukladá povinnému: Kollár Vladimír, štátny občan SR, Štrkovec 6, Šoporňa, nar.: 25.12.1967, zaplatiť 596,83 € s prísl. oprávnenému: Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10/10, Bratislava-Staré Mesto, IČO: 36284831, sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie podľa § 61b ods. 3 Exekučného poriadku doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.