Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 226/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 25.11.2021
  • Značka:
  • K063557
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kovács Roland
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Školská 1246 / 3, 98201 Tornaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.01.1979
Obchodné meno správcu: Insolvency services, k.s.
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: Stráž 223, 96001 Zvolen
Kotakt na správcu : office@insolvencyservices.sk, 045/524 0200
Spisová značka správcovského spisu : 4OdK/227/2017 S1856
Spisová značka súdneho spisu : 4OdK/227/2017
Druh podania : Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):

Insolvency services, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1856 (ďalej len ,,Správca’’), správca dlžníka: Roland Kovács, nar. 30.01.1979, Školská 1246/3, 982 01 Tornaľa, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok bola dňa 28.10.2021 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:

Veriteľ

IČO:

Ulica:

Číslo:

Obec

PSČ:

Štát

Prihlásená suma – Celková suma

Mesto Tornaľa

00319091

Mierová

259/14

Tornaľa

98201

Slovenská republika

503,79 €

Mesto Tornaľa

00319091

Mierová

259/14

Tornaľa

98201

Slovenská republika

131,27 €

Insolvency services, k.s., správca