Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
 • Vestník č:
 • 226/2021
 • Kapitola:
 • Dražby
 • Podanie:
 • Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby
 • Deň vydania:
 • 25.11.2021
 • Značka:
 • X072277
Oportys s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DD/001/2021
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Oportys s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Krížna4781107 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Krížna
b) Orientačné/súpisné číslo 47
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 81107
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: , vložka číslo:
IV. IČO/ dátum narodenia 51452138
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko NITRA ACCO, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Krížna
b) Orientačné/súpisné číslo 47
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 81107
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 50055194
C. Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Tatiana Schweighoferová Záhradnícka 7, 811 07 Bratislava
D. Dátum konania dražby 18. 11. 2021
E. Čas konania dražby 13:00
F. Kolo dražby 2.
G. Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva            č.6540, katastrálne územie: Lučenec, obec: Lučenec, okres Lučenec

Okresný úrad Lučenec – katastrálny odbor, a to:

 Pozemky parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

  • parc.č.6146/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19967m2
  • parc.č.6146/4, druh pozemku:  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 838 m2
  • parc.č.6146/6, druh pozemku:  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2991 m2
  • parc.č.6146/9, druh pozemku:  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 626 m2
  • parc.č.6146/10, druh pozemku:  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 422 m2
  • parc.č.6146/11, druh pozemku:  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 236 m2
  • parc.č.6146/13, druh pozemku:  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 373 m2
  • parc.č.6146/14, druh pozemku:  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 529 m2
  • parc.č.6146/15, druh pozemku:  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 9 m2
  • parc.č.6146/18, druh pozemku:  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 801 m2
  • parc.č.6146/32, druh pozemku:  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4882 m2
  • parc.č.6146/34, druh pozemku:  zastavaná plocha a nádvorie o výmere  15 m2

 

Stavby:

  • Administratívna budova s.č.5072 postavená na pozemku parcely registra „C“,parc.č.6146/18, druh stavby: 1
  • Sklad U 12 s.č.5073 postavená na pozemku parcely registra „C“ parc.č.6146/14, druh  stavby: 1
  • Tlaková stanica s.č.5074 postavená na pozemku parcely registra „C“ parc.č.6146/15, druh stavby: 1
  • Výrobná hala V 2 bez s. č., postavená na pozemku parcely registra „C“ parc.č.6146/4, druh stavby: 1
  • Výrobná hala M 4 bez s. č. postavená na pozemku parcely registra „C“, parc.č.6146/6, druh stavby: 1
  • Sklad U 11 bez s. č. postavený na pozemku parcely registra „C“, parc.č.6146/13, druh stavby: 20.
  •  

                                               Príslušenstvo predmetu dražby:

 1. Plot na parc.č.6146/2

Betónové plotové dielce v betónových stĺpikoch, vráta a vrátka kovové, životnosť 40 rokov.

 

 1. Vonkajšia úprava: Kanalizácia dažďová DN 125 mm

Kanalizačné prípojky, potrubie kameninové, Prípojka kanalizácie DN 125 mm, životnosť 60 rokov.

 

 1. Vonkajšia úprava: Kanalizácia dažďová DN 150 mm

Kanalizačné prípojky, potrubie kameninové, Prípojka kanalizácie DN 150 mm, životnosť 60 rokov.

 

 1. Vonkajšia úprava: Kanalizácia dažďová DN 200 mm

Kanalizačné prípojky, potrubie kameninové, Prípojka kanalizácie DN 200 mm, životnosť 60 rokov.

 

 1. Vonkajšia úprava: Kanalizácia dažďová DN 400 mm

Kanalizačné prípojky, potrubie betónové, Prípojka kanalizácie DN 400 mm , životnosť 60 rokov.

 

 1. Vonkajšia úprava: Kanalizácia dažďová DN 600 mm

Kanalizačné prípojky, potrubie betónové, Prípojka kanalizácie DN 600 mm, životnosť 60 rokov.

 

 

 1. Vonkajšia úprava: Kanalizácia splašková DN 125 mm

Kanalizačné prípojky, potrubie kameninové, Prípojka kanalizácie DN 125 mm, životnosť 60 rokov.

 

 1. Vonkajšia úprava: Kanalizácia splašková DN 150 mm

Kanalizačné prípojky, potrubie kameninové, Prípojka kanalizácie DN 150 mm, životnosť 60 rokov.

 

 1. Vonkajšia úprava: Kanalizácia splašková DN 300 mm

Kanalizačné prípojky, potrubie kameninové, Prípojka kanalizácie DN 300 mm, životnosť 60 rokov.

 

 1. Vonkajšia úprava: Spevnené plochy- chodníky liaty asfalt

Plochy s povrchom asfaltovým, Liaty asfalt hr. 30 mm, podklad betónový obaľované kamenivo, životnosť 40 rokov.

 

 1. Vonkajšia úprava: Spevnené plochy- cestné panely

Plochy s povrchom dláždeným – betónovým, Cestné panely hrúbky 150 mm - vrátane podklad. Vrstiev, životnosť 40 rokov.

           

 1. Vonkajšia úprava: Spevnené plochy- betónová mazanina

Spevnené plochy - Plochy s povrchom z monolitického betónu, Cestné panely hrúbky 250 mm - vrátane podklad. Vrstiev, životnosť 40 rokov.

 

 1. Vonkajšia úprava: Rozvod priemyselnej vody

Vodovodné prípojky a rády PVC, Rozvod vody DN 100 mm, životnosť 40 rokov.

 

 1. Vonkajšia úprava: Rozvod pitnej vody

Vodovodné prípojky a rády PVC, Prípojka vody DN 25 mm, vrátane navŕtavacieho pásu, životnosť 40 rokov.

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

 

Dôvody upustenia od dražby:

Dražobník podľa § 19 ods. (1) písm. a) Zákona o dobrovoľných dražbách týmto upúšťa od dražby z dôvodu písomnej žiadosti navrhovateľa dražby NITRA ACCO s.r.o., ktorou požiadal o upustenie od dražby.

R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
 1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
 2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
 3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
 4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
 5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.