Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 226/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 25.11.2021
  • Značka:
  • K063595
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fíziková Andrea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Žiar nad Hronom 121, 96501 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.08.1986
Obchodné meno správcu: insolva, k.s.
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: Námestie SNP 74/28, 96001 Zvolen
Kotakt na správcu : office@insolva.sk, 045/202 89 38
Spisová značka správcovského spisu : 2OdK/363/2021 S1764
Spisová značka súdneho spisu : 2OdK/363/2021
Druh podania : Súpis všeobecnej podstaty

Správca v súlade s § 167j ZKR zverejňuje súpis všeobecnej podstaty.

V súpise všeobecnej podstaty sa nenachádza žiaden majetok.

 

insolva, k.s., správca dlžníka Andrea Fíziková