Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 226/2021
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 25.11.2021
  • Značka:
  • X072028
Súdny exekútor: Mgr. Marián Janec
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Sad SNP
Orientačné/súpisné číslo: 666/12
Názov obce: Žilina
PSČ: 01001
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 041/5001666
Orientačné/súpisné číslo: janec@sudnyexekutor.eu
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Ján Stolár
IČO/Dátum narodenia: 40064972/17.09.1980
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Štiavník
Orientačné/súpisné číslo: 363
Názov obce: Štiavnik
PSČ: 01355
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 351EX 511/21
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 351EX 511/21 vykonávanom na základe exekučného titulu rozhodnutie vydané v rozhodcovskom konaní vrátane zmieru v ňom schváleného č.SR 07030/12 zo dňa 17.12.2012, vykonateľný 03.01.2013, ktorý vydal Stály rozhodcovský súd zriadený spoločnosťou Slovenská rozhodcovská a.s. a na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6121383880, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 15.06.2021 proti povinnému: Ján Stolár, Štiavník 363, Štiavnik, IČO 40064972, nar. 17.09.1980 v prospech oprávneného: EOS KSI Slovensko s. r. o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35724803 zast. Remedium Legal, Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 53255739 sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie doručí povinnému v zmysle § 61b ods. 3 Exekučného poriadku účinného od 1.4.2017 oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.