Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 226/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 25.11.2021
  • Značka:
  • K063520
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vontszemü Magdaléna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Sokolce 191, 94617 Sokolce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.12.1977
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Marta Kulichová
Sídlo správcu: L. Kassáka 8, 94001 Nové Zámky
Kotakt na správcu : spravca.kulichova@gmail.com, 0903 766 400
Spisová značka správcovského spisu : 28OdK/202/2021 S1976
Spisová značka súdneho spisu : 28OdK/202/2021
Druh podania : Súpis všeobecnej podstaty

Ing. Marta Kulichová, správca konkurznej podstaty dlžníka Magdaléna Vontszemü, nar. 29.12.1977, bytom Sokolce 191, 946 17 Sokolce, v zmysle ustanovenia §167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“), zverejňuje súpis majetku patriaceho do všeobecnej podstaty.

Na základe preskúmania pomerov dlžníka v súlade s ustanovením §166i ZoKR, vychádzajúc z údajov uvedených dlžníkom v podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu a z vyjadrení dlžníka zo dňa 15.11.2021, som zistila, že dlžník je vlastníkom majetku, ktorý som ako správca zapísala do súpisu všeobecnej podstaty v súlade s §167h ZoKR, nasledovne:

Súpisová zložka všeobecnej podstaty č. 1:

Osobné vozidlo zn. MERCEDES BENZ, trieda A, verzia A 140, rok výroby: 1998, prevodovka: manuálna, 5 stupňová, ev. č.: KN168FF, VIN: WDBA680311J014795.

Súpisová hodnota súpisovej zložky všeobecnej podstaty č. 1 :                                   1000,- €

V zmysle ust. § 166i ods. 2 ZoKR platí, že správca vykoná iné šetrenia ohľadom majetku dlžníka len v tom prípade, ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze, ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.

Na základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku dlžníka, predniesli takýto návrh správcovi v lehote 10 kalendárnych dní od zverejnenia súpisu majetku všeobecnej podstaty a zložili zálohu na trovy šetrení.

Vyhotovené v Nových Zámkoch dňa  21.11.2021

Ing. Marta Kulichová, správca