Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 226/2021
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 25.11.2021
  • Značka:
  • X072260
Súdny exekútor: Mgr. Nina Banášová
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Zelinárska
Orientačné/súpisné číslo: 6
Názov obce: Bratislava
PSČ: 82108
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: +421948081604
Orientačné/súpisné číslo: nina.mistikova@revay.eu
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Michal Magula
IČO/Dátum narodenia: 23.09.1994
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Púpavová
Orientačné/súpisné číslo: 682/26
Názov obce: Bratislava-Karlova Ves
PSČ: 841 04
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 377 EX 389/2021
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 377 EX 389/2021 na základe vykonateľného exekučného titulu na peňažné plnenie č. 8Csp/113/2020 zo dňa 09.03.2021 vydaného Okresným súdom Bratislava IV a č. 8Csp/113/2020 zo dňa 22.04.2021 vydaného Okresným súdom Bratislava IV , ktorým sa ukladá povinnému Magula Michal, Púpavová 682/26 , Bratislava-Karlova Ves, nar. dňa 23.09.1994, zaplatiť pohľadávku 70,70 € a jej príslušenstvo 82,86 € a 5 % úrokov z omeškania ročne od 04.12.2018 zo sumy 70,70 € do zaplatenia oprávnenému Inkasáreň s. r. o., Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35777974, zast. Bírová Zuzana Mgr., Americká 2, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 30849837, sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie podľa § 61b ods. 3 Exekučného poriadku doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.