Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 226/2021
  • Kapitola:
  • Oznámenia o začatí konania o zrušení spoločnosti alebo družstva bez likvidácie
  • Podanie:
  • Oznámenie o začatí konania o zrušení spoločnosti alebo družstva bez likvidácie
  • Deň vydania:
  • 25.11.2021
  • Značka:
  • R118438
Spisová značka: 23CbR/118/2020
Druh: Oznam
Hlavička:
Rozhodnutie:
Odôvodnenie:
Poučenie:
Oznámenie
Oznámenie o zrušení spoločnosti Okresný súd Nitra podľa § 309e Civilného mimosporového poriadku oznamuje, že uznesením Okresného súdu Nitra č. k. 23CbR/118/2020-14 zo dňa 06.10.2021 zrušil obchodnú spoločnosť: FLYING EAGLE SK, s. r. o., so sídlom: 956 14 Súlovce 55, IČO: 44 795 921. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 09.11.2021.
Autor
Okresný súd Nitra dňa 18.11.2021
JUDr. Jana Coboriová,
Dlžník
Názov :
IČO :
Adresa : ,
Subjekt konania
Názov : FLYING EAGLE SK, s.r.o.
IČO : 44795921
Adresa : 55 , Súlovce 95614 Slovenská republika
Navrhovateľ/Navrhovatelia
Názov : Daňový úrad Nitra, pobočka Topoľčany
IČO :
Adresa : Krušovská 89, Topoľčany 95556