Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 226/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 25.11.2021
  • Značka:
  • K063639
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anton Balog
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Zimná 1585/9, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.12.1961
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Jozef Urbánek
Sídlo správcu: Werferova 1, 040 11 Košice
Kotakt na správcu : jozo.urbanek@gmail.com
Spisová značka správcovského spisu : 32OdK/220/2021 S733
Spisová značka súdneho spisu : 32OdK/220/2021
Druh podania : Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu

JUDr. Jozef Urbánek, správca konkurznej podstaty dlžníka: Anton Balog, nar. 24. 12. 1961, bytom: Zimná 1585/9, 075 01 Trebišov v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Jozef Urbánek, správca