Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 226/2021
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 25.11.2021
  • Značka:
  • X072097
Súdny exekútor: Mgr. Igor Palša
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Masarykova
Orientačné/súpisné číslo: 13
Názov obce: Prešov
PSČ: 08001
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 0517721770
Orientačné/súpisné číslo: igor.palsa@gmail.com
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Marek Bolcár
IČO/Dátum narodenia: 25.03.1992
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Rastislavova
Orientačné/súpisné číslo: 22/3488
Názov obce: Poprad
PSČ: 058 01
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 128EX 958/21
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
Vec: Oznámenie súdneho exekútora v zmysle ust. § 61b ods. 3 Exekučného poriadku V exekúcii vedenej pod sp. zn.: 128EX 958/21 sa napriek šetreniu pobytu povinného Marek Bolcár, nar. 25.03.1992, Rastislavova 3488/22, 058 01 Poprad nepodarilo doručiť upovedomenie o začatí exekúcie do vlastných rúk do troch mesiacov od začatia exekúcie, a preto sa podľa ust. § 61b ods. 3 Exekučného poriadku povinnému upovedomenie o začatí exekúcie doručuje oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa bude považovať za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení tohto oznámenia. Mgr. Igor Palša súdny exekútor